fbpx

voucher

Idealny podarunek na każdą okazję – Voucher Gardens by Fort

Spraw niespodziankę swoim znajomym, bliskim lub partnerom biznesowym i podaruj voucher do wykorzystania w naszej restauracji! Prezent w postaci vouchera to doskonała okazja do odbycia kulinarnej podróży po całym świecie i poznania naszej autorskiej kuchni.

Voucher wypisywany jest na określoną kwotę, podaną przez kupującego i można go nabyć na miejscu (stacjonarnie) w lokalu.

voucher

Przed zakupem vouchera prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Regulamin sprzedaży i realizacji voucherów restauracji Gardens by Fort

 

Niniejszy regulamin z dnia 01 listopada 2021 r. („Regulamin”) reguluje zasady sprzedaży  i realizacji voucherów do restauracji pod nazwą Restauracja Gardens by Fort pod adresem ul. Racławicka 99 bud. 6, 02-634 Warszawa („Gardens by Fort”) przez spółkę BMJ Hospitality sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000899918, NIP 5213928881  (“Wydawca”).

Wydawca prowadzi restaurację Gardens by Fort.

Dokument potwierdzający uprawnienie okaziciela do pokrycia ceny lub obniżenia ceny za usługę gastronomiczną dostępną w Gardens by Fort w kwocie i w terminie w nim wskazanych, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu („Voucher”). Voucher jest voucherem kwotowym.

 

I.  Warunki ogólne

1. Voucher jest wydawany przez Wydawcę na okaziciela („Użytkownika Vouchera”).

2. Każdy Voucher zawierać będzie następujące informacje: wartość Vouchera, termin ważności Vouchera, numer Vouchera nadawany przez Wydawcę. Na Voucherze mogą znaleźć się inne informacje umieszczone przez Wydawcę, lecz nie jest to warunek jego ważności.

3. W pełni opłacony Voucher z wpisanymi danymi wskazanymi w ustępie powyżej stanowi podstawę dla zrealizowania usługi gastronomicznej w Gardens by Fort za kwotę wskazaną w Voucherze, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych w niniejszym Regulaminie.

4. Voucher posiada termin ważności wynoszący 1 rok od dnia jego wydania nabywcy będącego osobą fizyczną lub przedsiębiorcą(„Nabywcy”) (tj. dnia, w którym Wydawca wprowadził dane do Vouchera i wydał go Nabywcy).

5. Po upływie terminu ważności Voucher nie może zostać zrealizowany, z zastrzeżeniem, że w przypadku niemożności zrealizowania Vouchera przez Gardens by Fort w terminie w nim wskazanym z powodu zakazów lub ograniczeń wprowadzanych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z epidemią choroby COVID-19, w szczególności z powodu wprowadzenia zakazu prowadzenia działalności gastronomicznej, zamknięcia restauracji, termin ważności Vouchera zostanie przedłużony o okres kolejnych 6 miesięcy następujących po dacie utraty mocy powyżej opisanego zakazu lub ograniczenia.

6. W przypadku wątpliwości w zakresie terminu ważności Vouchera i jego ewentualnego przedłużenia, Nabywca lub Użytkownik Vouchera może zwrócić się do Wydawcy z prośbą o informację w zakresie jego Vouchera. Warunkiem uzyskania informacji jest podanie Wydawcy numeru Vouchera.

7. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty Wydawcy za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.

8. Minimalna kwota wartości Vouchera to 100 zł (sto złotych 00/100).

9. Voucher można nabyć na miejscu (stacjonarnie) w Restauracji Gardens by Fort przy ul. Racławickiej 99 bud. 6, Warszawa 02-634.

10. W przypadku zakupu Vouchera na miejscu w Restauracji Gardens by Fort, Nabywca otrzyma Voucher w formie papierowej; płatności Nabywca może dokonać gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze Vouchera. Nabywca Vouchera jako potwierdzenie dokonania zakupu Vouchera otrzyma wydruk z terminala płatniczego w przypadku nabywcy prywatnego potwierdzający zakup Vouchera w przypadku płatności kartą lub notę księgową w przypadku nabywcy będącego przedsiębiorcą, o ile przed zakupem zgłosi Wydawcy, że chce otrzymać notę księgową.

11. Voucher może być realizowany wyłącznie stacjonarnie w Restauracji Gardens by Fort.

12. Voucher może być zrealizowany w Restauracji Gardens by Fort do kwoty nie wyższej niż podana na Voucherze.

13. Voucher nie podlega, w całości ani w części, zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Voucher nie może być użyty do zakupu innego Vouchera.

14. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości. Voucher nie uprawnia do skorzystania z oferty lunchowej w Restauracji Gardens by Fort. Voucher nie łączy się z innymi promocjami, rabatami lub zniżkami obowiązującymi w Restauracji Gardens by Fort.

15. Wydawca nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialności za Voucher, który został utracony, przerobiony lub uszkodzony, po jego wydaniu Nabywcy.

16. Nabywcy Vouchera ani Użytkownikowi Vouchera nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), przerobienia lub zniszczenia Vouchera.

17. W momencie faktycznej sprzedaży, za którą Użytkownik Vouchera zapłaci Voucherem, tj. w momencie realizacji Vouchera, Użytkownik Vouchera jest uprawniony do  otrzymania paragonu lub faktury.

 

II. Zasady korzystania z Vouchera

1.  Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do rezerwacji terminu wykorzystania Vouchera stacjonarnie w Restauracji Gardens by Fort.

2. Użytkownik Vouchera po przybyciu do Restauracji Gardens by Fort, aby skorzystać z Vouchera, ma obowiązek przekazać oryginał Vouchera osobie przyjmującej zamówienie  w Restauracji Gardens by Fort przed rozpoczęciem świadczenia usługi gastronomicznej.

3. Restauracja Gardens by Fort przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, nieprzerobione, zawierają czytelne wszystkie informacje, o których mowa w pkt I ust. 2 Regulaminu, posiadają datę ważności i numer Vouchera.

4. Voucher umożliwia skorzystanie z usługi gastronomicznej w Restauracji Gardens by Fort, z ograniczeniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, jeżeli kwota wskazana na Voucherze będzie równa lub wyższa od kwoty usługi gastronomicznej wybranej przez Użytkownika Vouchera.  Użytkownikowi Vouchera ani Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu niewykorzystanej kwoty Vouchera, która jest wskazana na Voucherze, w przypadku gdy wartość realizowanej usługi gastronomicznej jest niższa niż wartość Vouchera.

5. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do zapłaty kwoty różnicy pomiędzy ceną usług gastronomicznych zrealizowanych na podstawie Vouchera, a kwotą Vouchera, gdy wartość świadczonej usługi gastronomicznej jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.

6. Restauracja Gardens by Fort  ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:

1) upłynął termin ważności Vouchera,

2) uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Voucherze,

3) powzięto uzasadnione okolicznościami sprawy wątpliwości co do autentyczności Vouchera (np. są na nim dopiski niepochodzące od Wydawcy).

7.  Postanowienia Regulaminu stosuje się do wszystkich Voucherów wydawanych przez Wydawcę w okresie ważności Regulaminu.

 

III. Rozliczenia i reklamacje Voucherów

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem usług gastronomicznych przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Restaurację Gardens by Fort na wniosek Nabywcy lub Użytkownika Vouchera, po złożeniu pisemnej reklamacji w siedzibie Restauracji Gardens by Fort lub wysłaniu pisemnej reklamacji na adres Restauracji Gardens by Fort.

2. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się przedłożenie Restaurację Gardens by Fort dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu – w szczególności wydruku z terminala płatniczego lub noty księgowej wydanej przy zakupie Vouchera.

3. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Nabywcy lub Użytkownikowi Vouchera w innym określonym terminie po realizacji Vouchera. Restauracja Gardens by Fort rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu i adres email, czytelny podpis Nabywcy lub Użytkownika Vouchera, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

5. O wyniku reklamacji Nabywca lub posiadacz Vouchera zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym lub za pośrednictwem adresu e-mail.

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Restauracja Gardens by Fort, adres ul. Racławicka 99 bud. 6, 02-634 Warszawa.

2. Podanie danych przez Nabywcę lub Użytkownika Vouchera jest dobrowolne, a ich niepodanie może uniemożliwić realizację reklamacji Vouchera. Dane przetwarzane będą w celu realizacji reklamacji Vouchera.

3. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji reklamacji Vouchera, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z reklamacją Vouchera (co najmniej 3 lata);

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w zakresie którym uprzednio Pani/Pan wyraziła/-ił zgodę.

6. Administrator jest uprawniony do przetwarzania wyłącznie danych osobowych Nabywcy lub Użytkownika Vouchera.

7. W celu realizacji przysługujących Pani/Panu praw, związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, Pani/Pan może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod dedykowanym adresem e-mail: k.wisniewska@gardensbyfort.pl

 

V. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2021 r.

2. Nabywca wraz z dokonaniem zapłaty za Voucher oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Wydawcy pod adresem www.gardensbyfort.pl oraz w Restauracji Gardens by Fort. Restauracja ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy do wglądu w formie papierowej na każde jego żądanie.

4. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców oraz Wydawca poinformuje o zmianie Regulaminu na 1 miesiąc przed wprowadzeniem tej zmiany, publikując nową treść Regulaminu na stronie internetowej Restauracji Gardens by Fort www.gardensbyfort.pl. Do Vouchera każdorazowo ma zastosowanie Regulamin o treści obowiązującej w dacie zakupu tego Vouchera przez Nabywcę.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt:
pod numerem telefonu: 22 881 69 89,
drogą mailową: kontakt@gardensbyfort.pl
lub przez formularz kontaktowy.

GODZINY OTWARCIA

PONIEDZIAŁEK Zamknięte
WTOREK 12:00 - 22:00
ŚRODA 12:00 - 22:00
CZWARTEK 12:00 - 22:00
PIĄTEK 12:00 - 23:00
SOBOTA 12:00 - 23:00
NIEDZIELA 12:00 - 20:00

KONTAKT

nr Telefonu

609 755 247

Adres

ul. Racławicka 99, budynek 6
02-634 Warszawa